Login

Řády a směrnice

Školní řád MŠ Kovářská

Č.j. 36/Fi/2017

  • Informace o škole: Název školy – Mateřská škola Kovářská , forma : PO                        IČO: 709 20 389, , zřizovatel: m.č. Praha 9
  • tel.č. 266 31 44 95, mobil: 725 914 416,  fax 266 311 431,                                                                                      e-mail: ms.kovarska@seznam.cz
  • web: www.mskovarska.cz
  • Ředitelka MŠ: Bc. Martina Štefková
  • Zástupkyně: Renata Šindelářová

 

Zpracovaný v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

-         Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

-         Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

-         Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

-         Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 

a)         podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b)        podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c)         podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

d)        podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e)         vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f)          napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

g)         poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

h)         vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání a jejich zákonných zástupců

Každé přijaté dítě má právo:

 

a)      na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

b)      na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

c)      práva, která všem dětem zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte

d)      pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

Každé dítě má povinnost

 

a)      respektovat pedagogické pracovníky školy

b)      dodržovat stanovená pravidla chování v mateřské škole

c)      oznámit učitelce jakoukoliv změnu zdravotního stavu

d)      oznámit učitelce jakékoliv násilí

 

 

Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

a)      diskrétnost a ochrana informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

b)      po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

c)      konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

d)      přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

e)      projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy

 

Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

 

a)      zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,

b)      na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

c)      informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

d)      dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e)      oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),

f)        ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

g)      přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),

h)      dodržovat provozní dobu MŠ (příchody, odchody, režim dne a časy vyzvedávání).

Přijímací řízení – upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

-                     Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od

-         2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

-         ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu

podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a

zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

-         přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, při odkladu školní docházky

do sedmi let, smyslově, tělesně a duševně zdravé.

-         pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 

-         žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

-         evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem

-         potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci

 

-         k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před

zahájením povinné školní docházky.

-         ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy na základě

předem stanovených pravidel.

-         přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka na základě písemného

vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího pediatra.

-         dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

-         v měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí

dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb. správní řád v platném

znění a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění.

Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v školním řádu.

Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Docházka a způsob vzdělávání

Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte žáka do školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence.

a)      Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b)      vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c)      vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

a)      Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b)      uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c)      důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Informace o průběhu vzdělávání dětí

Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.

Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Režim dne

 

Začátek povinného předškolního vzdělávání určila ředitelka školy na 8.30 hod.

 

7.00 - 8.45

příchod dětí do 8.30 hod., spontánní hra dětí dle vlastní volby, individuální motivace

 

ranní kruh

 

 

8.45 - 9.00

tělovýchovné chvilky, zdravotní cviky, pohybové hry

 

 

9.00 - 9.15

hygiena, svačinka

 

 

9.15 - 9.45

řízená výchovně vzdělávací činnost, úklid, příprava na pobyt venku

 

 

9.45 - 11.45

pobyt venku, hry

 

 

11.45 - 12.15 - 12.30

převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek

 

12.15 – 12:45 odchody dětí po obědě

 

 

12.30 - 14.30

četba, nebo poslech pohádky, relaxační hudby a odpočinek

 

 

14.30 - 17.00

protažení po odpočinku, hygiena, svačina, volná hra, individuální motivace, výchovné činnosti pro děti s OŠD, pobyt venku na zahradě, ostatní zájmové činnosti, odchody dětí domů od 14:30 hod. (předškoláci). Ostatní děti odhody od 15:00 hod.

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

Přerušení provozu

 

            V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

            Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

 

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

Provoz mateřské školy

-         mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 7:00 do 17:00hod.

-         od 12:15 do 12:45 se MŠ otevře pro děti, které si rodiče odvádí po obědě domů. Poté

je MŠ uzamčena do 14:30 hod. Po dohodě s třídní učitelkou lze přivést či odvést dítě

dle potřeby rodičů (př. návštěva lékaře apod.)

-         od 14:30 a nejpozději do 16:55 vyzvedávání dětí zákonnými zástupci

-         budova se uzamyká v 17:00hodin

-         rodiče jsou povinni osobně předat dítě učitelce a informovat ji o jeho zdravotním

stavu. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce, neponechávají děti v šatně

nikdy samotné.

-         s provozní dobou jednotlivých tříd jsou rodiče seznámeni na úvodní třídní schůzce  

provozní doba je vyznačena na nástěnce v šatně příslušné třídy. Pokud je

provozní doba třídy změněna, nebo pokud jsou děti z provozních důvodů rozděleny do

jiné třídy, informace o změně jsou vyvěšeny u vstupních dveří příslušné třídy nebo

v hlavní chodbě mateřské školy.

-         děti smí z MŠ vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené

rodiče zapisují do sešitu v šatnách dobu odchodu z MŠ a menší zdravotní potíže.

-         rodiče mající potvrzenou delší pracovní dobu si musí vyzvednout dítě tak, aby mohla pí učitelka uzavřít budovu v 17:00 hodin. V případě, že si rodiče do této doby dítě nevyzvednou, učitelka informuje ředitelku a vyčká s dítětem v MŠ 1 hodinu a poté kontaktuje sociální pracovnici, která dítě za asistence policie odveze do některého z dětských zařízení.

-         v měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

-         provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Přebírání - předávání dětí

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelkám mateřské školy.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době.

Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a

a)         pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b)        informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,

c)         kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,

d)        případně se obrátí na Policii ČR.

 

Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

Omluvy dětí

-         zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to

telefonicky nebo osobně (předškolní dětí telefonicky + emailem na mskovarska.omluvenky@gmail.com) Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky nebo při dlouhodobější absenci e-mailem. V opačném případě  je dítě 1. neomluvený den počítáno do stavu chodících dětí.                                                                                        omluvy : tel.č. 266 311 + konečné předčíslí třídy, nebo mob. tel. 725 914 416.

-         zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční

onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

je nepřípustné, aby rodiče nosili do MŠ jakékoliv léky (včetně vitaminových

produktů) a pověřovali jejím podáváním učitelku.

-         při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti

břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče

dítě.

-         informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v

šatnách dětí a na www stránkách. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a novinky na webových stránkách.

-         doporučujeme zákonným zástupcům účastnit se třídních schůzek pořádaných mateřskou školou

-         na vyzvání ředitelky školy by se měli zákonní zástupci dostavit do mateřské školy

k případnému jednání či konzultaci.

Pobyt venku

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

Změna režimu

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

Konzultace s ředitelkou školy po předchozí domluvě na tel. 266 31 44 95, 725 914 416

Bezpečnost a ochrana dětí v mateřské škole

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od

doby, kdy pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené

osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím

pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření

vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

-         zákonní zástupci bezprostředně po převzetí dítěte opustí prostory mateřské školy vč. školních zahrad, které jsou výhradně určeny k pobytu dětí s pedagogy

-         rodiče přebírají v plné míře odpovědnost za bezpečnost svých dětí na společných akcích pořádaných mateřskou školou na školní zahradě pro děti a zákonné zástupce a berou na vědomí fakt, že rodiče dohlédnou na to, aby děti nepoužívaly v této době žádných zahradních prvků z důvodu zvýšeného rizika při větší koncentraci dětí a dospělých.

-         zákonní zástupci se nesmí po převzetí dítěte zdržovat v objektu MŠ

-         zákonní zástupci jsou povinni chránit zdraví a bezpečnost svého dítěte tím, že nebudou dávat dětem do MŠ žádné ostré, nevhodné, zdraví ohrožující předměty, oděv a jiné, které by mohly ohrozit zdraví nejen jejich dítěte, ale i zdraví ostatních dětí!

-         v případě podezření, že zákonný zástupce dítěte, je pod vlivem alkoholu či jiných

omamných látek, mu učitelka dítě nevydá a o této skutečnosti informuje policii.

-         k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělání,

stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho

pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

 

a)      24 dětí z běžných tříd, nebo

b)      12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let.

            Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a)      v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b)      v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 

-         ve výjimečných případech určí jinou zletilou osobu, která je

v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy

-         při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických

pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví

-         při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní

legislativa.

-         pedagogové v rámci výchovně vzdělávací činnosti upozorňují děti na možná rizika,

ohrožení a nebezpečí a zároveň je učí, jak se nebezpečí vyhnout.

-         vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při

přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě

není zdravé, požádá zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke

vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře

-         při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí,

dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci zásady BOZP.

-         při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy o pozemních komunikacích

se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu. Zástup dětí zvýrazňují

bezpečnostní vestičky, do kterých jsou oblečeny děti na začátku a konci zástupu.

Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Zacházení s majetkem mateřské školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy (hračky, didaktické pomůcky, vybavení prostor aj.). V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a bude požadována plná kompenzace – oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu.

Další bezpečnostní opatření

-         Do MŠ děti nenosí cenné věci, peníze, mobilní telefony, předměty ohrožující bezpečnost dětí či jejich

mravní výchovu. Po dohodě s třídní učitelkou může dítě nosit osobní hračku.

-         Oblečení, obuv a osobní věci doporučujeme rodičům označit osobní značkou dítěte

pro snazší identifikaci při nálezu/ztrátě.

-         Zjistí-li dítě/ rodič ztrátu oblečení, obuvi, osobní věci – oznámí tuto skutečnost třídní

učitelce neprodleně ještě týž den. Ztracené a zapomenuté předměty/oblečení

odevzdává nálezce učitelce

-         Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací

působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životného stylu.

-         Společnou povinností rodičů a kolektivního zařízení je chránit děti před účinky drog i

ostatními vlivy, které by mohly vést k poškozování jejich zdraví. Proto je zakázáno

v prostorách, kde se pohybují děti kouřit, požívat alkohol, přinášet do areálu školy návykové látky a zneužívat je. Je povinností nenechávat bez povšimnutí jevy, jako je týrání dětí, nepřiměřené tělesné tresty, psychické týrání či zneužívání dětí.

Závěrečná ustanovení

Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte,

pedagogy a zaměstnance školy.

 

 

Školní řád byl aktualizován k 03. 09. 2018                                Bc. Martina Štefková

                                                                                                ředitelka MŠ


_________________________________________________________________________________________________________

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

 

Vyplývá z :

. Vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování

. Vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích.

. Vyhláškou 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Příprava stravy se řídí výživovými normami stanovenými pro školní stravování.

Pestrost a vyváženost stravy / plnění tzv. spotřebního koše/ a dodržování hygienických předpisů jsou předmětem kontroly České školní inspekce, Hygienické stanice hl. m. Prahy a zřizovatele MČ Praha 9.

Součástí každého jídla je nápoj a během celého dne mají děti k dispozici pitný režim.

Velikost porce zohledňuje věk dítěte, dítě s OŠD má větší porci od níž se odvíjí výše úhrady.

 

Organizace provozu stravování

. Školní jídelna MŠ Kovářská zajišťuje stravování dětí MŠ Kovářská a zaměstnanců školky

. Provoz ŠJ 7 – 15 hod.

. Bankovní spojení 27 – 72 28 09 02 27/0100

Variabilní symbol používaný u platby dostane zákonný zástupce na počátku školního roku a je platný po celou dobu docházky dítěte do MŠ

. Informace a dotazy jsou na adrese sjkovarska@volny.cz nebo na tel. 266 310 461

 

Výdejní doba

. Přesnídávka  8,45 – 9,15

. Oběd             11,45 – 12,15

. Svačina         14,45 – 15,15

. pí. učitelky vydávají dětem tak, aby je vedly co nejvíce k samostatnosti a dodržovaly časové odstupy mezi jídly.

. podávání svačin dětem vychází z průběhu a organizace činností a umožňuje tak časovou flexibilitu. Na děti nespěcháme a nenutíme je k dojídání jídla.

. Dbáme však, aby dítě přijímalo dostatek tekutin.

 

Podmínky odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci

. Dítě má nárok na zvýhodněnou stravu/tj. náklady na potraviny/ pouze první den nemoci, dále není možné odebírat stravu. Pokud se zástupce dítěte domluví s hospodářkou MŠ je možno odebrat 1. den nemoci stravu ve ŠJ od 11, 20 do 11, 35 hodin pouze do vlastních čistých nádob.

 

Jídelníček:

Je vyvěšen vždy na každé třídě na nástěnce, a také na webových stránkách. Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy a spotřebního koše dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Při realizaci jídel, dle jídelního lístku si vyhrazuje školní jídelna právo na změny v případě potřeby.

Strava je výhradně konzumována v MŠ, s výjimkou danou vyhláškou č. 107/2005 Sb. §4 odst. 9 (První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.).

Pitný režim:

Je zajišťován ráno /od 7:00 hod/ pí. učitelkami na každé třídě. Během dne je doplňován čaj, voda. Děti se mohou kdykoliv během dne podle potřeby napít.


Způsob přihlašování a odhlašování obědů během školního roku

. Každý strávník je rozhodnutím o přijetí do MŠ přihlášen i ke školnímu stravování.

. Zvláštní dietu, kterou nemůže ŠJ připravit, rodič dodává ve svém obalu pí. učitelce, která ji uloží do lednice určené ke třídě a poté je v určený čas případně ohřáto v MT a expedováno. Dieta musí být doložena lékařským potvrzením.

. Případné změny v jídle dietářů, konzultuje rodič s hospodářkou MŠ nebo hlavní kuchařkou a jídlo je poté připravováno odděleně / např. mleté maso bez vajec, apod. /

. Na dobu prázdnin nebo v době omezení provozu MŠ rodič přihlašuje dítě předem ve třídě u učitelky. O této skutečnosti jsou rodiče předem informováni.

. Odhlášení docházky se provádí ústně u pí. učitelky, zápisem do sešitu v šatně dětí případně telefonicky do 8 hodin týž den ráno na kmenové třídě.

. Při odchodu po obědě se odpolední svačina odčítá.

 

Způsob a termíny placení

. Platba za stravné i školné se provádí bezhotovostně na čísla účtů, která Vám byla předána na začátku šk. roku. Ve vyjímečných případech lze po domluvě s hospodářkou školy platit i v hotovosti v předem domluveném termínu.

. Záloha na stravné je 756,- Kč a 7leté 798,- Kč.

Rozpis ceny stravného pro školní rok 2017/2018

Děti 3-6 let                                                    Děti 7leté

Přesnídávka    10,- Kč                                   11,- Kč

Oběd               20,- Kč                                   21,- Kč

Svačina             6,- Kč                                     6,- Kč

 

Celkem           36,- Kč                                   38,- Kč

. Veškeré změny týkající se platby /změna č. účtu, případně stravovacího režimu/ jsou rodiče povinni neprodleně hlásit vedoucí ŠJ.

. Roční vyúčtování bude prováděno v měsících červenci nebo srpnu.

  Nezaplacení v termínu tj. do 14ti dnů následujícího měsíce je porušením Školního řádu a po písemném vyrozumění může mít za následek vyloučení z MŠ. 

 

Dietní stravování

Dietní stravování se řídí dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování a vyhlášky 463/2011, která se mění v § 2 a za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5.

Podmínkou dietního stravování od rodičů je, pokud není v možnosti školní kuchyně vařit dietní stravu, mají rodiče možnost stravu v nádobách proto určených stravu donášet, pokud je školní jídelna schopna dietní stravu připravit je ŠJ nucena stanovit zvláštní normativ pro vaření dietní stravy. Při dietním stravování bude školkou zajištěn nutriční terapeut. Strava, která bude přinesena, bude na zvláštním tácku v lednici s označením jména dítěte. 

 V případě potřeby si MŠ vyhrazuje právo dle ekonomických potřeb zaúčtovat závazně přihlášenou stravu, zejména při prázdninovém provozu.

 

 

Platnost: od 1. září 2018

 

 

Bc. Martina Štefková                                                         Eva Voborníková

ředitelka MŠ                                                                    hospodářka MŠ

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

NÁSTĚNKA

Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign