logotyp

Řády a směrnice

                                                             ŠKOLNÍ ŘÁD
                                                MATEŘSKÁ ŠKOLA KOVÁŘSKÁ                                                                                                                                                                                         

 

Čj. 183/Si/2020

 

 • Mateřská škola Kovářská                                                                                     
 •  
 • Adresa : Kovářská 1790,
 • Praha 9,190 00                                                                    
 •  
 • IČO:
 • 709 20 389                                                                                                  
 •  
 • Zřizovatel školy: MČ Praha 9, Sokolovská 324,180 49
 •  
 • Telefon: 266 314 495  
 •  
 • Mobil: 725 914 416                                                                                   
 •  
 • E-mail: ms.kovarska@seznam.cz
 •  
 • Web :www.mskovarska.cz  
 •  
 • Datová schránka: 24nr85w                                                                                 
 •  
 • Zastupující  ředitelka : Renata Šindelářová /s platností od 10.2.2020/
 •  
 • Zástupkyně: Pavlína Vrtišová /s platností od 10.2.2020/
 • Vedoucí ŠJ : Eva Voborníková ,   Telefon 266 310 461,   e-mail: sjkovarska@volny.cz

Účinnost školního řádu: od  1.9.2020

 

 

Příspěvková organizace na základě ustanovení §30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy a který opravňuje organizaci, provoz a řízení podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Kovářská.

 

Řád MŠ je zveřejněn na webu MŠ a umístěn na nástěnce na chodbě MŠ. Byli s ním seznámeni zákonní zástupce dětí a zaměstnanci školy. Zaměstnanci, zákonní zástupci a děti jsou povinni se tímto Školním řádem řídit.

                                    

Předškolní vzdělávání:

 

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.
 • Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole a je zveřejněn na nástěnce na chodbě MŠ.

 

Základní práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

Každé přijaté dítě má právo:

 

 • na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • které mu zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte
 • na projevování lásky a emočně kladné prostředí
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje a jako jedinec ve společnosti/právo na přátelství, respektování jazyka, barvy pleti…/
 • na bezpečnost a ochranu zdraví v MŠ
 • zúčastnit se všech aktivit v MŠ v době docházky,pokud to dovolí jeho zdrav. stav
 • při nástupu do MŠ na adaptační režim
 • pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

Dítě má povinnost:

 

 • dodržovat stanovená pravidla soužití a chování v MŠ
 • plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti/s kterými byly seznámeny/
 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si
 • šetrně zacházet s hračkami a pomůckami
 • oznámit zaměstnanci školy jakékoliv násilí/duševní a tělesné/a jakoukoliv změnu zdravotního stavu

 

Zákonný zástupce má právo :

 

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • zapojit se do práce Rady rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy
 • má právo se vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte
 • má právo na korektní jednání od všech zaměstnanců MŠ
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech vzdělávání dítěte

 

Povinnosti zákonných zástupců: 

 • přivézt dítě až do třídy a osobně ho předat učitelce
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • má povinnost řídit se Školním řádem a respektovat pokyny ze strany MŠ
 • v případě svěření do péče jednoho z rodičů doložit kopii soudního rozhodnutí nebo kopii předběžného opatření o úpravě poměrů dítěte/jinak jsou práva rodičů stejná/
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • okamžitě hlásit každou změnu související s dítětem učitelce/změna telefonu, bydliště, zdravotního stavu atd./
 • respektovat pravidla slušného chování v prostorech patřících k MŠ
 • účastnit se třídních schůzek pořádaných mateřskou školou

Opatření týkající se zabezpečení zdraví dětí a zaměstnanců

Povinností zákonných zástupců je přivádět pouze zdravé dítě, je nepřípustné požadovat po učitelce podávání jakýchkoliv léků/včetně vitamínů, pokud se nejedná o léky životně důležité/s řádným doporučením od lékaře/.

Pedagogický pracovník nesplňuje podmínky pro poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č.372/2011 Sb. a nemá k takovým službám oprávnění.

Zákonní zástupci oznámí bez odkladu škole infekční onemocnění dítěte a po ukončení léčby předloží v MŠ souhlas lékaře s návratem do kolektivu dětí.

V případě příznaků akutního onemocnění dítěte si po tel. výzvě svoje dítě neprodleně vyzvedne v MŠ a zajistí zdravotní péči.

Zákonný zástupce je povinen informovat učitelku o úrazech, které vznikly dítěti mimo MŠ.

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

V případě většího výskytu onemocnění/mimořádné situace oznámené MŠMT a MZ/,bude dětem každé ráno měřena teplota, bude prováděna dezinfekce rukou a budou přijata zvýšená hygienická opatření včetně zákazu vstupu rodičů do třídy!!!

Zákonní zástupci a veškeré návštěvy budou mít v areálu školy zakryta ústa a nos rouškou!!!

 

Péče o děti s přiznaným podpůrným opatřením

Podpůrná opatření I. stupně:

Ředitel školy může rozhodnout o poskytování podpůrných opatření1.stupně bez doporučení poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zák. zástupce na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte/§21 školského zákona/ Pedagog MŠ vypracuje plán pg. podpory.
Pokud by tato opatření nepostačovala, doporučí ředitel využití poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních potřeb dítěte.

Při zajišťování podpůrných opatření II – V stupně postupuje MŠ v souladu s §16 vyhlášky č.27/2016 Sb.

Vzdělávání nadaných dětí

MŠ vytváří ve svém ŠVP a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití nadání každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti.

 

Přijímací řízení – upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem termín /od 2.5 do 16.5. /a dobu podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým/web ,informační plakáty/ .Přijímány jsou děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let.
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem
 • potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost neplatí pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a  na základě žádosti zákonného zástupce vydává Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb. a zákonem 561/2004 Sb.
Děti jsou přijímány podle předem stanovených kritérií, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu. Kritéria jsou každoročně aktualizována.
O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.
Rozhodnutí o přijetí jsou zveřejňována na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu pod registračními čísly, nejdéle 30 dnů od zahájení zápisu. Rozhodnutí jsou tímto považována za doručená.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího pediatra.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními  občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu EU. Přijímají se také děti z jiných států, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona-doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.
Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou písemné rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ a dostanou informace k provozu.

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, u kterého je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno.Oznámení o individ. vzdělávání musí oznámit ředitelce nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Oznámení zákonného zástupce musí obsahovat jméno, narození, RČ a trvalé bydliště dítěte, uvedené období, ve kterém se bude dítě individ. vzdělávat a důvody individ. vzdělávání.
Mateřská škola ověří úroveň očekávaných výstupů.
Doporučujeme donést výkresy, fotografie, pracovní listy, výrobky atd.
Termín ověření je stanoven na druhou polovinu listopadu a náhradní termín na první polovinu prosince. Přesný termín je zákonným zástupcům sdělen individuálně.
Zákonný zástupce je povinen zajistit účast na ověření.
Ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezajistil účast u ověření a to ani v náhradním termínu.  Poté již nelze dítě individuálně vzdělávat
                    
Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění - písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte:

 • pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 14 dnů
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za stravné a školné ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
 • pokud zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy/nedodržuje školní řád/

Docházka a způsob vzdělávání

Při nástupu dítěte do mateřské školy zákonní zástupci vyplní dokumenty, které dostanou ve svých kmenových třídách.

 • Bezinfekčnost
 • Souhlas s vyzvedáváním dítěte jinou osobou
 • Souhlas s fotografováním/GDPR/
 • Dohoda o docházce do MŠ/nově přijaté děti/
 • Přihláška ke stravování

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. 
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte/§ 34a odst.2/

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou MŠ nebo pro  individ.vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Začátek vzdělávání je stanoveno na 8:30 a ukončeno
ve 12:30 hod. 
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ze vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti

                                                                                                              
  a)   e-mailem          / mskovarska.omluvenky@gmail.cz/  
                                                                  
  b/   telefonicky do kmenové třídy         
                                                                                                                  
  c/   osobně třídní učitelce

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy, neomluvenou docházku řeší ředitel pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně –právní ochrany dětí/§34a odst.4/

Informace o průběhu vzdělávání dětí

Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy. Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzek.

Provoz a vnitřní režim školy

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem od 7:00 – 17:00 hodin
Počet tříd: 6

V souvislosti se zajištěním bezpečnosti dětí je budova MŠ volně přístupná  pouze v době stanovené k přivádění a vyzvedávání dětí:

  7:00 –   8:30 hod.
12:15 – 12:45 hod.
14:30 – 17:00 hod.

Začátek povinného předškolního vzdělávání  je stanoven na 8:30 hod.

                                           REŽIM  DNE

                     

  7:00 -   8:30

Scházení dětí, spontánní hry a činnosti dětí

 

 

 

Komunitní kruh

  8:30 -   9:00

Tělovýchovné chvilky, zdravotní cviky, pohybové hry, hygiena

 

 

  9:00 -   9:15

Svačina

 

 

  9:15 - 10:00

Řízená výchovně vzdělávací činnost, příprava na pobyt venku

 

 

10:00 – 11:45

Pobyt venku

 

 

11:45 – 12:30

Hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:15 -  12:45

Odchod dětí po obědě

12:30 – 14:00             

Četba, klidové aktivity a odpočinek dle potřeby/předškoláci/

12.30 -  14.30

Četba, poslech pohádky, relaxační hudby a odpočinek

14:00 -  17:00

 /předškoláci/ + Individuální práce s dětmi s OŠD

14:30 – 17:00

Protažení po odpočinku, hygiena, svačina, spontánní hry, individuální plánované činnosti, pokračování v započatých dopoledních činnostech, pobyt na zahradě, ostatní zájmové činnosti

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne lze přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly a dostatečným pobytem venku.
Po obědě je vymezena doba na odpočinek. Děti nejsou ke spánku nuceny, mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne.

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce s dostatečným předstihem.

 

Provoz mateřské školy  

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 7:00 do 17:00hod.

od 12:15 do 12:45 odchod dětí po obědě, MŠ je uzamčena do 14:30 hod.

14:30 a nejpozději do 16:50 vyzvedávání dětí zákonnými zástupci nebo pověřenými osobami

Budova se zamyká v 17:05hodin

Po dohodě s třídní učitelkou lze přivést i odvést dítě mimo stanovenou dobu. /návštěva lékaře, rodinné důvody atd./

Při vstupu do budovy jsou jednotlivé třídy vybaveny videotelefony a povinností každého příchozího je se vždy identifikovat pohledem do kamery nebo jmenovitě.

Při ochodu je nutné použít odchodové tlačítko u hlavních dveří. Tlačítko zamezuje samovolnému odchodu dětí z budovy školy.

Rodiče jsou povinni osobně předat dítě učitelce a informovat ji o jeho zdravotním stavu. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce, neponechávají děti v šatně nikdy samotné!
Provozní doba tříd je vyznačena na nástěnce v šatně příslušné třídy. Pokud je provozní doba třídy změněna, nebo pokud jsou děti z provozních důvodů rozděleny do jiné třídy, informace o změně jsou vyvěšeny na vstupních dveří do budovy.

Děti smí z MŠ vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené, rodiče zapisují do sešitu v šatnách dobu odchodu dítěte z MŠ.

Při nevyzvednutí dítěte do 17:00 hodin se stává toto dítě nezaopatřeným v rámci sociálně právní ochrany dětí ,učitelka se pokusí informovat pověřené osoby telefonicky ,informuje  ředitelku  a poté kontaktuje orgán péče o dítě, který zajišťuje neodkladnou péči o dítě ve smyslu zákona 359/1999 Sb.o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění nebo se obrátí na policii.

Přerušení nebo omezení provozu

V případě poklesu počtu dětí/velká  nemocnost, vedlejší prázdniny /může být provoz omezen.Zákonní zástupci jsou včas informováni o zajištění provozu a rozmístění dětí do tříd.
Před začátkem vedlejších prázdnin/podzimní, pololetní, jarní…/je zjišťována ve třídách docházka dětí, které budou o prázdninách docházet/ z důvodu objednávky potravin pro školní kuchyni a např. čerpání řádné dovolené zaměstnanců MŠ/Dětem, které budou mít docházku nahlášenou a nepřijdou, se bude stravné počítat/výjimkou je nepřítomnost z důvodu nemoci/.
V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.
Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
Provoz mateřské školy bývá zpravidla přerušen v době vánočních prázdnin.

Omluvy dětí

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod a to telefonicky,SMS nebo osobně.Předškolní dětí telefonicky,SMS,osobně a emailem na :  mskovarska.omluvenky@gmail.com/  v případě nepřítomnosti delší než 3 dny/.Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně,telefonicky nebo SMS.Pokud dítě nebude do 8:00 hod řádně omluveno, bude mu ten den počítáno stravné /pro oběd lze pouze ten den v 11:20 -11:35 hod. přijít do školní jídelny, kde vám ho po tel. domluvě s pí hospodářkou dají do vámi přinesených čistých nádob-informace na webu MŠ-sekce školní jídelna/ 
Telefonická spojení do jednotlivých tříd: 

 

                        mobil                  pevná linka   

Kuřátka     605 804 016              266 311 309

Želvičky     603 457 037              266 311 855

Medvídci    703 383 517              233 311 432

Ježci         703 362 771              266 311 859

Zajíčci       703 362 776              266 311 430

Pejsci        605 181 107              266 311 430


Evidence dítěte  /školní matrika/

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Platby v MŠ

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání:
Podle zákona č.561/2004 Sb./školský zákon/ v platném znění a podle provádějící vyhlášky Č.14/2005 Sb., v platném znění je stanoveno:

 • vzdělání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do doby nástupu k základnímu vzdělávání
 • výše úplaty za předškolní vzdělávání pro ostatní děti je stanovena na 1 000,-Kč měsíčně
 • platba se provádí na účet MŠ: číslo účtu 23132081/0100
 • variabilní symbol je přidělen každému dítěti hospodářkou MŠ a je totožný s VS za platbu stravného. VS se nemění po celou dobu docházky dítěte do MŠ
 • osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá příspěvek v hmotné nouzi, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a z tohoto důvodu pobírá dávky pěstounské péče
 • zákonní zástupci, kterých se týká osvobození, podají v MŠ žádost o osvobození na formuláři a prokážou tuto skutečnost příslušným potvrzením

Úhrada úplaty za stravování:
Strava v MŠ zahrnuje ranní svačinu, oběd, odpolední svačinu a pitný režim, pokud dítě odchází po obědě domů, cena odpolední svačiny je odečtena z ceny stravného


Organizace, rozsah školního stravování a úplata za školního stravování je rozepsána v Provozním řádu školní jídelny

 • Provozní řád je umístěn na nástěnce ve vstupní chodbě a na webu MŠ
 • Celodenní stravné: 45,-Kč/3 -6 let/ 48,-Kč/7let-děti s OŠD/
 • Číslo účtu pro platbu stravného: 27-72280902/0100
 • VS je přidělen hospodářkou MŠ a je totožný s VS školného


Způsob platby:

 • úplata za předškolní vzdělávání a stravování jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy/zákon 561/2004 Sb., školský zákon,§ 35,odst. 1d/
 • úplata za stravné a školné je splatné k5.dni daného měsíce
 • všechny platby probíhají prostřednictvím běžného účtu
 • hotovostní platby lze provádět výjimečně po dohodě s hospodářkou školy:Voborníková Eva  :  266 310 461 

                                                                                              

Pobyt venku

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

Změna režimu

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních, představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

Bezpečnost a ochrana dětí v mateřské škole

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověřenívystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Zákonní zástupci bezprostředně po převzetí dítěte opustí prostory mateřské školy vč. školních zahrad, které jsou výhradně určeny k pobytu dětí s pedagogy.

Rodiče přebírají v plné míře odpovědnost za bezpečnost svých dětí na společných akcích pořádaných mateřskou školou na školní zahradě.

Zákonní zástupci jsou povinni chránit zdraví a bezpečnost svého dítěte tím, že nebudou dávat dětem do MŠ žádné ostré, nevhodné, zdraví ohrožující předměty, oděv a jiné, které by mohly ohrozit zdraví nejen jejich dítěte, ale i zdraví ostatních dětí!

Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí /jako meče, pistole atd./.

Nedoporučujeme nosit cennosti/zlaté řetízky, drahé hračky/

V případě podezření, že zákonný zástupce dítěte, je pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, mu učitelka dítě nevydá a o této skutečnosti informuje policii.
K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělání, stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka  MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla  zajištěna výchova dětí, včetně dětí  se speciálními vzdělávacími potřebami , jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

V případě školního úrazu zajistí učitel prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření i ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni.
Pedagogové v rámci výchovně vzdělávací činnosti upozorňují děti na možná rizika, ohrožení a nebezpečí a zároveň je učí, jak se nebezpečí vyhnout.

Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádá zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte
ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
Při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci zásady BOZP.
Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy o pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu. Děti mají bezpečnostní vestičky a učitelé výstražné terčíky.
Všechny děti jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Při aktivitách rozvíjející zručnost, při kterých je nezbytné použít nástroje /např.  nůžky/,vykonávají děti práci s těmito nástroji
za zvýšené opatrnosti a pod dohledem učitele .

Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice , seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Zacházení s majetkem mateřské školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy (hračky, didaktické pomůcky, vybavení prostor aj.). V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a bude požadována plná kompenzace – oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu.

Další bezpečnostní opatření

Do MŠ děti nenosí cenné věci, peníze, mobilní telefony, předměty ohrožující bezpečnost dětí či jejich mravní výchovu. 

Oblečení, obuv a osobní věci doporučujeme rodičům označit jménem dítěte pro snazší identifikaci při nálezu/ztrátě.

Zjistí-li dítě/ rodič ztrátu oblečení, obuvi, osobní věci – oznámí tuto skutečnost třídní učitelce neprodleně ještě týž den. Ztracené a zapomenuté předměty/oblečení devzdává nálezce učitelce

 

Závěrečná ustanovení

Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, pedagogy a zaměstnance školy, kteří to potvrdili svým podpisem.   S vybranými částmi Školního řádu jsou seznámeny děti, forma seznámení odpovídá věku dětí.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě.

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád byl projednán pedagogickou radou dne 31. 8. 2023

 

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2023
   Renata Šindelářová
   ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče, 

od 1. 2. 2023 se zvyšuje cena stravného z nynějších 45,-Kč na 48,- Kč a z 47,-Kč na 50,-Kč pro 7leté. Nastavte si prosím proto nově zálohy od 1. 2. 2023 na 960,- Kč a 1000,- Kč 7letí. 

 

Eva Voborníková, hospodářka MŠ

 

 

Provozní řád školní jídelny

 

Vyplývá z :

. Vyhlášky ministerstva školství č. 210/2017 Sb., o školním stravování

. Vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích.

. Vyhláškou 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb.,  a vyhláškou 17/2015 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

Příprava stravy se řídí výživovými normami stanovenými pro školní stravování.

 

Pestrost a vyváženost stravy / plnění tzv. spotřebního koše/ a dodržování hygienických předpisů jsou předmětem kontroly České školní inspekce, Hygienické stanice hl. m. Prahy a zřizovatele MČ Praha 9.

 

Součástí každého jídla je nápoj a během celého dne mají děti k dispozici pitný režim.

 

Velikost porce zohledňuje věk dítěte, dítě s OŠD má větší porci od níž se odvíjí výše úhrady.

 

Organizace provozu stravování

 

. Školní jídelna MŠ Kovářská zajišťuje stravování dětí MŠ Kovářská a zaměstnanců školky

. Provoz ŠJ 7 – 15 hod.

. Bankovní spojení 27 – 72 28 09 02 27/0100

Variabilní symbol používaný u platby dostane zákonný zástupce na počátku školního roku a je platný po celou dobu docházky dítěte do MŠ

. Informace a dotazy jsou na adrese sjkovarska@volny.cz nebo na tel. 266 310 461

 

Výdejní doba

 

. Přesnídávka  8,45 – 9,15

. Oběd             11,45 – 12,15

. Svačina         14,45 – 15,15

 

. pí. učitelky vydávají dětem tak, aby je vedly co nejvíce k samostatnosti a dodržovaly časové odstupy mezi jídly.

. Podávání svačin dětem vychází z průběhu a organizace činností a umožňuje tak časovou flexibilitu. Na děti nespěcháme a nenutíme je k dojídání jídla.

. Dbáme však, aby dítě přijímalo dostatek tekutin.

 

Podmínky odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci

 

. Dítě má nárok na zvýhodněnou stravu/tj. náklady na potraviny/ pouze první den nemoci, dále není možné odebírat stravu. Pokud se zástupce dítěte domluví s hospodářkou MŠ je možno odebrat 1. den nemoci stravu ve ŠJ od 11, 20 do 11, 35 hodin pouze do vlastních čistých nádob.

 

 

 

Jídelníček:

Je vyvěšen vždy na každé třídě na nástěnce, a také na webových stránkách. Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy a spotřebního koše dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Při realizaci jídel, dle jídelního lístku si vyhrazuje školní jídelna právo na změny v případě potřeby.

Strava je výhradně konzumována v MŠ, s výjimkou danou vyhláškou č. 107/2005 Sb. §4 odst. 9 (První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt mimo školu nebo školském zařízení.).

Pitný režim:

Je zajišťován ráno /od 7:00 hod/ pí. učitelkami na každé třídě. Během dne je doplňován čaj, voda. Děti se mohou kdykoliv během dne podle potřeby napít.

 

 

Způsob přihlašování a odhlašování obědů během školního roku

 

. Každý strávník je rozhodnutím o přijetí do MŠ přihlášen i ke školnímu stravování.

. Zvláštní dietu, kterou nemůže ŠJ připravit, rodič dodává ve svém obalu pí. učitelce, která ji uloží do lednice určené ke třídě a poté je v určený čas případně ohřáto v MT a expedováno. Dieta musí být doložena lékařským potvrzením.

. Případné změny v jídle dietářů, konzultuje rodič s hospodářkou MŠ nebo hlavní kuchařkou a jídlo je poté připravováno odděleně / např. mleté maso bez vajec, apod. /

. Na dobu prázdnin nebo v době omezení provozu MŠ rodič přihlašuje dítě předem ve třídě u učitelky. O této skutečnosti jsou rodiče předem informováni.

. Odhlášení docházky se provádí ústně u pí. učitelky, zápisem do sešitu v šatně dětí případně telefonicky do 8 hodin týž den ráno na kmenové třídě.

. Při odchodu po obědě se odpolední svačina odčítá.

 

 

Způsob a termíny placení

 

. Platba za stravné i školné se provádí bezhotovostně na čísla účtů, která Vám byla předána na začátku šk. roku. Platby jsou prováděny zálohově max. do 5. dne v následujícím měsíci. Ve vyjímečných případech lze po domluvě s hospodářkou školy platit i v hotovosti v předem domluveném termínu.

. Záloha na stravné je 960,- Kč a 7leté 1000,- Kč /OŠD/

Rozpis ceny stravného pro školní rok 2022/2023

Děti 3-6 let                                                     Děti 7leté

Přesnídávka     14,- Kč                                   15,- Kč 

Oběd               23,- Kč                                   24,- Kč

Svačina            11,- Kč                                   11,- Kč

 

Celkem            48,- Kč                                   50,- Kč

. Veškeré změny týkající se platby /změna č. účtu, případně stravovacího režimu/ jsou rodiče povinni neprodleně hlásit vedoucí ŠJ.

. Roční vyúčtování bude prováděno v měsících červenci nebo srpnu.

  Nezaplacení v termínu tj. do 14ti dnů následujícího měsíce je porušením Školního řádu a po písemném vyrozumění může mít za následek vyloučení z MŠ. 

Děti mají veškšrý nábytek přizpůsobený svému věku a vzrůstu.

 

 

Dietní stravování

Dietní stravování se řídí dle vyhlášky 17/2015 o školním stravování a vyhlášky 463/2011, která se mění v § 2 a za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5.

Donášet stravu dítěti z domova a poskytovat stravu dle individuálních potřeb dítěte (například z důvodu alergie dítěte, dietní omezení atd.) lze pouze na základě potvrzení od registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Pokud není v možnosti školní kuchyně vařit dietní stravu, mají rodiče možnost stravu v nádobách k tomu určených stravu donášet, pokud je školní jídelna schopna dietní stravu připravit je ŠJ nucena stanovit zvláštní normativ pro vaření dietní stravy. Při dietním stravování bude školkou zajištěn nutriční terapeut. Strava, která bude přinesena, bude na zvláštním tácku v lednici s označením jména dítěte. 

.

 V případě potřeby si MŠ vyhrazuje právo dle ekonomických potřeb zaúčtovat závazně přihlášenou stravu, zejména při prázdninovém provozu.

 
Tento vnitřní řád je vyvěšena webu mateřské školy a na nástěnce u vstupu do školky. 

 

V Praze dne:  1. 2.  2023
Platnost od     1. 2. 2023

 

 

Renata Šindelářová                                                   Eva Voborníková

Zastupující ředitelka MŠ                                           Hospodářka MŠ

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign